Bratkartoffeln

mit Sahneheringsfilet

Zutaten für Personen
400 g
Bratkartoffeln
250 g
Sahneheringsfilet

Zubereitung

1. Bratkartoffeln nach Packungsanweisung zubereiten.

2. Zusammen mit dem Sahneheringsfilet anrichten.

Zutaten für Personen
400 g
Bratkartoffeln
250 g
Sahneheringsfilet